Weisheitsgeschichten von Anthony de Mello

Der goldene Adler

De goudig Adler

 

 

 

Auf Krücken

Uff Chrücke

 

 

 

Stärbensangscht

Sterbensangst

 

 

 

La ds Zwyygli loos

Lass den Zweig los

 

 

 

Angscht tötet

Angst tötet

 

 

 

Zrugg glaa

Zurückgelassen

 

 

 

Gäut oder Läbe

Geld oder Leben

 

 

 

De Diamant

Der Diamant

 

 

 

Läbeserziehjig

Lebenserziehung

 

 

 

Täuschungen

Tüüschige